poses.xml 772 Bytes
Newer Older
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
1
2
3
4
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<arm_motions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="arm_motions_cfg.xsd">
 <arm_motion>
  <button_name>triangle</button_name>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
5
6
7
  <pan>-11.2903</pan>
  <tilt>-7.47801</tilt>
  <roll>-4.83871</roll>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
8
9
10
 </arm_motion>
 <arm_motion>
  <button_name>circle</button_name>
11
12
13
  <pan>28.8856</pan>
  <tilt>-0.733138</tilt>
  <roll>-8.65103</roll>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
14
15
16
 </arm_motion>
 <arm_motion>
  <button_name>cross</button_name>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
17
18
19
  <pan>-11.2903</pan>
  <tilt>-7.47801</tilt>
  <roll>-4.83871</roll>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
20
21
22
 </arm_motion>
 <arm_motion>
  <button_name>square</button_name>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
23
24
25
  <pan>-11.2903</pan>
  <tilt>-7.47801</tilt>
  <roll>-4.83871</roll>
Sergi Hernandez's avatar
Sergi Hernandez committed
26
27
 </arm_motion>
</arm_motions>